Algemeen

De praktijk voor fysiotherapie bestaat uit een team van 4 therapeuten met diverse specialisaties.
Momenteel zijn in de praktijk werkzaam:

  1. Judith de Bock- Struijk: algemeen fysiotherapeut, dry needling, medical taping, mobilisatie volgens Mulligan, mobilisatie volgens Marsman, pilatus en spinning instructrice, diabetis type 2, docent lichamelijke opvoeding (1e graads), echografie.
  2. Sinead Tromp- O’Connor : algemeen fysiotherapeut, dry needling, medical taping functional movement screening, 4xT, scar management, orthopedische revalidatie, personal trainer.
  3. Jesper Vrouwenvelder: algemeen fysiotherapeut. Atletiek trainer.


Openingstijden
Openingstijden van de praktijk:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:                            8.00- 21.00
Woensdag:                                                                            9.00- 16.00
Zaterdag en zondag:                                                             gesloten

In overleg met uw therapeut kunnen de tijden voor een behandeling eventueel afwijken van de openingstijden.

 

Contact
Tijdens de openingsuren van de praktijk zijn wij telefonisch bereikbaar op nummer 06- 40383070. Buiten deze uren kunt u ons appen, wat inspreken op onze voicemail of een email sturen naar info@struijkfysiotherapie.nl.

Tarieven
Met alle zorgverzekeraars hebben we contracten afgesloten. Om te weten of uw verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. U kunt op onze website www.struijkfysiotherapie.nl zien hoeveel een behandeling kost.

 

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekeringsgegevens, identiteitsbewijs en, indien van toepassing, de verwijsbrief.

Het is van belang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u

behandeld wilt worden door een specifieke fysiotherapeut.

DTF
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is.

Dat betekent wel dat er een screening plaats moet vinden alvorens de behandeling gestart kan worden. Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek dat ongeveer 15 minuten zal duren.

Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor behandeling door een fysiotherapeut, of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is. Vaak wordt deze screening direct gekoppeld aan een behandeling.

 

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak
U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de therapeut opgehaald. De therapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek.

Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen.

Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en

dit zal met u worden besproken.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur.
voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen.
In overleg met uw behandelend therapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit
De therapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk staan geregistreerd in het
Kwaliteitsregister van het KNGF en zijn aangesloten bij alle beroepsorganisaties die van toepassing zijn.

Privacy
De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Uitgebreide informatie over o.a. hoe er omgegaan wordt met uw gegevens, vindt u in het privacyreglement.

Waarneming
Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord nemen collega’s binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie,- studie,- of ziekteverzuim.
Wanneer door omstandigheden een therapeut voor langere tijd afwezig is wordt mogelijk een therapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Stagiaires
Onze praktijk biedt studenten van de opleiding fysiotherapie de mogelijkheid om stage te lopen binnen onze praktijk. Deze stagiaire wordt een begeleider toegewezen die hem of haar begeleidt tijdens onderzoeken en behandelen van patiënten cliënten.

Hygiëne
Wij vragen u voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u als patiënt/ cliënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de behandeling van uw therapeut of een van de andere personeelsleden, dan kunt u dit melden aan uw therapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
U vindt hierover informatie in de wachtruimte.

Privacyreglement
Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. 

Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:

Behalve de therapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende therapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie (tenzij de cliënt minderjarig is). Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

CQ index/ PREM
Als praktijk zijn wij verplicht uw verzekering te laten weten wanneer u hier uitbehandeld bent. Als gevolg hiervan zult u van uw verzekering een enquête toegestuurd krijgen. Het is aan u of u hem invult, echter wij zouden het erg fijn vinden, omdat het respons percentage beïnvloedt of wij wel of niet een nieuw contract aangeboden krijgen en in welke vorm.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de therapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
  3. Consulten die niet bij de zorgverzekering declarabel zijn dient u direct te betalen aan het Struijk Fysiotherapie.
  4. Wanneer de cliënt in verzuim is, dan zal deze veertien dagen na de factuurdatum een eerste betalingsherinnering ontvangen van Struijk Fysiotherapie. Wanneer de cliënt in verzuim blijft, dan zal deze achtentwintig dagen na de factuurdatum een tweede betalingsherinnering ontvangen waarbij de hoofdsom verhoogd zal zijn met € 10,00 administratiekosten. Wanneer de cliënt wederom in verzuim blijft, dan zal deze tweeënveertig dagen na de factuurdatum een derde en laatste betalingsherinnering ontvangen waarbij de hoofdsom verhoogd zal zijn met € 15,00 administratiekosten. Indien de betaling binnen 8 dagen na laatste sommatie niet is voldaan, zal Struijk Fysiotherapie incassomaatregelen laten treffen door derden.
  5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt.

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet worden gerookt.

Actueel nieuws
Voor de meest actuele zaken en veranderingen verwijzen wij u naar onze website: www.struijkfysiotherapie.nl